بحران گاز در کشور | قطع گاز ۲۵۰ هزار ویلای خالی در شمال کشور آغاز شد

بحران گاز در کشور | قطع گاز ۲۵۰ هزار ویلای خالی در شمال کشور آغاز شد

بحران گاز در کشور قطع گاز ۲۵۰ هزار ویلای خالی در شمال کشور آغاز شد. مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: کار پایش ویلاهای خالی از “بحران گاز در کشور | قطع گاز ۲۵۰ هزار ویلای خالی در شمال کشور آغاز شد”