بحران گاز در کشور | قطع گاز ۲۵۰ هزار ویلای خالی در شمال کشور آغاز شد

بحران گاز در کشور | قطع گاز ۲۵۰ هزار ویلای خالی در شمال کشور آغاز شد

بحران گاز در کشور قطع گاز ۲۵۰ هزار ویلای خالی در شمال کشور آغاز شد. مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: کار پایش ویلاهای خالی از “بحران گاز در کشور | قطع گاز ۲۵۰ هزار ویلای خالی در شمال کشور آغاز شد”

خانه ویلایی | تعریف خانه ویلایی چیست؟

خانه ویلایی | تعریف خانه ویلایی چیست؟ بسیاری از مردم تصور می کنند که خانه ویلایی تنها منحصر به شمال کشور است در حالی که “خانه ویلایی | تعریف خانه ویلایی چیست؟”